Sosyal Medya Yönetimi Sözleşmesi

Amaç : Bu sözleşme Müşteri-Firma ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:
………………............................................................................. adresinde mukim ……………….........………....….............  (Müşteri olarak anılacaktır)
Pirimehmet Mh. 118. Cad. 14/8 Merkez/ISPARTA adresinde mukim Rıza Onur İÇÖZ Aktif Bilgi Teknolojileri (Aktif Bilgi Teknolojileri olarak anılacaktır)

 

1. Konu ve Kapsam:
Müşteri’nin marka tanıtımı için sosyal medya üzerinde verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları,  üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

 

2. Tarafların Yükümlülükleri:
Aktif Bilgi Teknolojileri, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Aktif Bilgi Teknolojileri ile her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Aktif Bilgi Teknolojilerini tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

 

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:
Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Aktif Bilgi Teknolojilerine her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Aktif Bilgi Teknolojileri de bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

 

4. Gizlilik:
Aktif Bilgi Teknolojileri,  Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de Aktif Bilgi Teknolojileri tarafından kendisine sunulan içerik konseptini, metni, tasarımı, yazılımı, firma tarafından üretilen içeriği ve bilgiyi, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Aktif Bilgi Teknolojilerinin onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aktif Bilgi Teknolojileri Müşteriyi, Müşteri'nin Markasını, Web Sitenisini ve Sosyal Medya hesaplarını Müşteriye danışmaksızın istediği zaman referans olarak gösterme hakkına sahiptir.

 

5. Firma Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;
(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

(b) Müşterinin markasına ait Facebook, Twitter, İnstagram mecraları olmak üzere üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini,

Sosyal medyaya uygun içeriklerin oluşturulmasını,

Haftanın 5 gününü kapsayacak şekilde günlük 1 içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kapsamaktadır.

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

 

6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri’nin onayı olmadan başlatılamaz.

(1) Onay :
Aktif Bilgi Teknolojileri, bir kampanya için Müşteri’nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara 3 gün içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:
Müşterinin metin veya tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Aktif Bilgi Teknolojilerinin bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama ve kontrol etme yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte Aktif Bilgi Teknolojilerine yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Aktif Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulmaz.

 

(3) Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:
Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme isteğinde bulunabilir. Bu durumda Aktif Bilgi Teknolojileri, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni Aktif Bilgi Teknolojilerinden veya Aktif Bilgi Teknolojilerinin bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Aktif Bilgi Teknolojileri açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, Firmanın ve Firmanın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca firma hizmet payı öder.

 

7. Dijital Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşteri’nin Aktif Bilgi Teknolojilerine madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Hizmet Tutar Periyot
Sosyal Medya Yönetimi X.XXX₺ Aylık

 

(B) Proje bazında ücret:

Tasarım, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak değerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

(C) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:
(a) Vergiler,
(b) Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri.

 

8. Ödemeler:

Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7 A’da yer alan tablodaki hesaplamaya uygun olarak her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir.

Aktif Bilgi Teknolojileri, kendi hizmetini finanse eder, Müşteri’nin reklamını finanse etmez.

Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Aktif Bilgi Teknolojileri tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir.

Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Aktif Bilgi Teknolojileri tarafından yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.

Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %5’tir.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamalar yıl sonunda fatura edilir.

 

9. Muhasebe Kayıtları:
İşbu Sözleşme süresince;

(a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.

(b) Müşteri tarafından Aktif Bilgi Teknolojilerinden proje bazında hizmet talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, Aktif Bilgi Teknolojileri Müşteri’ye her haftanın Cuma günü fatura iletecektir. İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi gününe kadar Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

(c) İşbu Sözleşme’nin madde 7(b)si kapsamında Müşteri tarafından Aktif Bilgi Teknolojilerine komisyon ödemesi gerçekleştirilmesi durumunda Aktif Bilgi Teknolojileri Müşteri’ye ayrıca komisyon faturası düzenleyecektir.

 

10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:
Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip Müşteri’ye iade edilir. İade durumunda oluşacak kargo/nakliyat masrafları Müşteri tarafınca karşılanır. Müşteri 7 gün içerisinde iade talep etmediği taktirde Aktif Bilgi Teknolojileri sorumluluk kabul etmez. Sözleşme sona erdiğinde, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Aktif Bilgi Teknolojileri sorumluluk kabul etmez.

 

11. Hakların Geçerliliği:
Aktif Bilgi Teknolojilerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri bu mali hakları devralmak isterse Aktif Bilgi Teknolojileri ile ayrıca bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.

 

12. Yasalar Karşısında Sorumluluk:
Aktif Bilgi Teknolojileri bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

 

13. Damga vergisi:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

 

14. Deliller:

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Aktif Bilgi Teknolojilerinin ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

 

15.Tebligat:

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

 

16. Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:
İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.

 

17. Süre
İşbu Sözleşme XX/XX/20XX tarihinden itibaren 1(bir) yıl sürelidir. Bitiminden 90 (doksan) gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.

 

18. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Isparta Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu Sözleşme XX.XX.20XX tarihinde  18 (onsekiz) maddeden oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama