Her tutundurma faaliyetinin kesinlikle bir amacı, dolayısıyla da bir hedefi olmalıdır. Burada ifade edilen ölçülebilir olması, elde edilen ile bu amaçla doğrultusunda harcanan emek, maliyet ve insan gücünün arasındaki firma lehine uyumdur. Bu uyumun ardında sürdürülebilir olması ise diğer bir husustur. Bir markanın yönetimi sırasında gerektiğinde normalden fazla sayıda tutundurma faaliyetinin yapılacağı açıktır. Her birinin kendi içerisinde tutarlı olması, markanın başarıya ulaşacağını garanti etmeyecektir. Farklı bir ifadeyle; tüm tutundurma faaliyetleri ana amaç doğrultusunda tasarlanmalı, yürütülmeli, eşgüdüm halinde kontrol edilmeli, bütün içesindeki yoğunluğu ve miktarı ayarlanmalı ve sonuçları amaçlanan bütünü sağlamalıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere; sözü edilen bu faaliyetlerin bütünleştirilip eşgüdüm altında stratejik olarak yürütülüp koordine edilmesine Bütünleşik Pazarlama İletişimi denilmektedir.